Wij gebruiken cookies om jou een betere ervaring te bieden en om sitegebruik te onderzoeken. Door gebruik te blijven maken van deze website ga je akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons Privacy Verklaring.

×

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

  • Opdrachtgever: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie CyberSafety4U een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie CyberSafety4U een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
  • Product: De inzet van de Cyber Safety Cube en -Caravan, omvattende workshops, trainingen, escaperooms, VR-brillen of ander waar van stoffelijke of niet-stoffelijke aard welke CyberSafety4U via een offerte heeft aangeboden aan de opdrachtgever.
  • Beeldarchief: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van CyberSafety4U, ten aanzien waarvan CyberSafety4U over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
  • CyberSafety4U: CyberSafety4U is gevestigd te Leeuwarden, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73293474
  • Cyber Safety Cube: de Cyber Safety Cube is het hoofdproduct van CyberSafety4U, waaronder verstaan wordt alle activiteiten rondom Cyber Safety Cube, beschreven in artikel 1.2.
  • Cyber Safety Caravan: de Cyber Safety Caravan is het nevenproduct van CyberSafety4U, waaronder verstaan wordt alle activiteiten rondom Cyber Safety Caravan, beschreven in artikel 1.2.
  • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
  • Website: de website van CyberSafety4U, te weten www.cybersafety4u.nl.
  • Materiaal: informatiedragers, fysieke of menselijke middelen die de opdrachtgever aan CyberSafety4U ter beschikking stelt ter bevordering van de samenwerking tussen opdrachtgever en CyberSafety4U.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen CyberSafety4U en een opdrachtgever, alsmede op alle door CyberSafety4U aan een opdrachtgever verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

2.2

CyberSafety4U wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1

De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever een schriftelijk akkoord geeft op de door CyberSafety4U laatst geldende offerte.

3.2

Definitieve acceptatie van de overeenkomst kan pas plaatsvinden nadat; CyberSafety4U de locatie van plaatsing van Cyber Safety Cube en -Caravan van de opdrachtgever heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen, zij het op afstand of zij het in persoon; CyberSafety4U de datum van plaatsing bevestigt na het akkoord van de opdrachtgever.

3.3

De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de opdrachtgever niet overdraagbaar aan derden.

3.4

Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.

Artikel 4: Prijzen

4.1

De door CyberSafety4U gehanteerde prijzen staan vermeld op de offerte en zijn exclusief btw en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop van het product vallende rechten en kosten. De order door de opdrachtgever wordt geacht in te houden het akkoord van de opdrachtgever met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de opdrachtgever een op de offerte bijgevoegde optie wil lichten, leidt zulks tot een meerprijs welke aangegeven is in de offerte. Deze zal door CyberSafety4U in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.

4.2

Indien de prijzen, voordat CyberSafety4U in staat is gesteld tot beoordeling van de door de opdrachtgever aan te leveren locatie, door CyberSafety4U worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De opdrachtgever dient CyberSafety4U binnen vijf dagen na ontvangst van de door CyberSafety4U verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen CyberSafety4U en de opdrachtgever geen overeenkomst tot stand.

4.3

In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke CyberSafety4U zonder btw in rekening brengt, zal CyberSafety4U op de factuur het btw-nummer van de opdrachtgever vermelden. Indien het btw-nummer aan CyberSafety4U niet bekend is en op verzoek van CyberSafety4U niet bekend wordt gemaakt dient CyberSafety4U btw te berekenen.
De opdrachtgever vrijwaart CyberSafety4U voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat CyberSafety4U lijdt indien blijkt dat de opdrachtgever in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan CyberSafety4U niet bekende redenen CyberSafety4U op verzoek van de opdrachtgever ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.

4.4

Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.

Artikel 5: Betaling

5.1

Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op het bankrekening NL09KNAB0258099380 ten name van CyberSafety4U te Leeuwarden, binnen dertig dagen na de factuurdatum.

Artikel 6: Locatie

6.1

De plaats van de levering van Cyber Safety Cube en/of -Caravan is het locatieadres dat de opdrachtgever opgeeft aan CyberSafety4U.

6.2

De opdrachtgever garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van plaatsing en levering door een vrachtwagen langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.

6.3

De opdrachtgever garandeert dat Cyber Safety Cube overdekt staat, op een vooraf besproken plaats. Bij wijziging van de locatie of positie kan CyberSafety4U de opdracht, zonder gevolgen, annuleren.

Artikel 7: Verzuim/aansprakelijkheid

7.1

Indien CyberSafety4U ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal CyberSafety4U terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de opdrachtgever restitueren.

7.2

In geval CyberSafety4U met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de opdrachtgever de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft CyberSafety4U het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de overeengekomen prijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

7.3

Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van CyberSafety4U voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is CyberSafety4U slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van CyberSafety4U is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van CyberSafety4U. De aansprakelijkheid van CyberSafety4U is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van CyberSafety4U beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan CyberSafety4U is tekortgeschoten.

7.4

CyberSafety4U dient het geleverde product terstond na plaatsing op locatie op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de opdrachtgever zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan CyberSafety4U te melden. Na afloop van deze termijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen CyberSafety4U en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 8: Ter beschikking gesteld materiaal

8.1

De opdrachtgever stelt eventueel materiaal op locatie en de locatie zelf op eigen risico ter beschikking aan CyberSafety4U.

CyberSafety4U zal de ter beschikking gestelde locatie en materiaal met de in redelijkheid van CyberSafety4U te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is CyberSafety4U niet aansprakelijk voor de daardoor door de opdrachtgever geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van CyberSafety4U, behoudens voor zover CyberSafety4U ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door CyberSafety4U afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van CyberSafety4U beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op CyberSafety4U berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de opdrachtgever overeengekomen.

8.2

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. CyberSafety4U is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat CyberSafety4U is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

9.1

CyberSafety4U accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval CyberSafety4U door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de opdrachtgever CyberSafety4U voor alle schade die CyberSafety4U ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe CyberSafety4U door derden wordt aangesproken en inclusief de bij CyberSafety4U veroorzaakte kosten.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1

Op al onze aanbiedingen en met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2

Geschillen voortvloeiende uit met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.